Regulamin konkursu “Auto Rata Auta Spłata” WPNA 103.1 FM

  1. Ogólne zasady

Konkurs „Auto Rata Auta Spłata” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Alliance Radio, zwane dalej Organizatorem, firmę zarządzającą stacją WPNA 103.1 FM, zwaną dalej Stacją, mieszczącą się pod adresem 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Sponsorami konkursu są Golf Mill Ford, Golf Mill Chevrolet oraz Glenview Luxury Imports.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

W Konkursie nie mogą brać udziału:

a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;

b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym jego Sponsorzy;

c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w a) i b) powyżej.

  1. Nagrody

W każdym tygodniu Konkursu będzie wybiera jedna osoba, która otrzyma równowartość zadeklarowanej w zgłoszeniu konkursowym kwoty,

Każdy uczestnik Konkursu może wygrać najwyżej jedną nagrodę w Konkursie.

  1. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednia rejestracja poprzez aplikację telefoniczną stacji, podając imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, markę i model posiadanego samochodu, wysokość miesięcznej spłaty pożyczki na samochód. Do udziału w konkursie kwalifikują się posiadacze pojazdów prywatnych (w tym samochody osobowe i SUV), nie kwalifikują się posiadacze pojazdów komercyjnych (w tym samochody cięzarowe i autobusy).

Konkurs odbywa się w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 6am do 5pm. Prowadzący audycje prezenterzy zastrzegają sobie prawo wyboru kto ze słuchaczy zakwalifikuje się do finałowego losowania, które odbywa się w każdy piątek.

  1. Odbiór nagród

Nagrody w postaci personalnego czeku są do odebrania w Stacji pod adresem 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8am-4pm.

Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów, takich jak kopia rachunku miesięcznej spłaty jak również podania danych osobowych.Rules of the “Auto Installment Auto Repayment” contest  1. General rules

The “Auto Installment Auto Repayment” contest (hereinafter referred to as the Contest) is organized by Alliance Radio, hereinafter referred to as the Organizer, the company that manages WPNA 103.1 FM radio station, hereinafter referred to as the Station, located at 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646.

The founder of the prizes in the Contest is the Organizer.

The sponsors of the Contest are Golf Mill Ford, Golf Mill Chevrolet and Glenview Luxury Imports.

Only adults may participate in the Contest.

The following cannot participate in the Contest:

a) employees and associates of the Organizer;

b) other persons who participated in organizing the Contest, including its Sponsors;

c) immediate family of the persons listed in a) and b) above.

  1. Awards

Cash prize equivalent to the amount declared in the Contest application,

Each participant may win only one prize in the Contest.

  1. Conditions of the Contest participation

To participate in the Contest, one must register via the station’s mobile application, providing the name, telephone number, e-mail address, make and model of the car they are paying off, and the amount of the monthly repayment of the car loan. Owners of private vehicles (including cars and SUVs) are eligible to participate in the Contest, owners of commercial vehicles (including trucks and buses) are excluded.

The Contest runs on weekdays, Monday through Friday, from 6am to 5pm. It is up to the hosts who qualifies to participate in the final drawing that takes place every Friday.

  1. Receipt of prizes

Prizes can be picked up at the Station at 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646, Monday through Thursday, 8am-4pm.

The Organizer reserves the right to verify whether the participant meets the conditions set out in the Contest Regulations. For this purpose, they may require the participant to make certain statements, provide certain information or submit certain documents, such as a copy of the monthly repayment bill, as well as provide personal data.

Current track

Title

Artist