Regulamin konkursu “Auto Rata Auta Spłata” WPNA 103.1 FM

1. Ogólne zasady

Konkurs „Auto Rata Auta Spłata” (zwany dalej „Konkursem”) jest organizowany przez Alliance Radio, zwane dalej Organizatorem, firmę zarządzającą stacją WPNA 103.1 FM, zwaną dalej Stacją, mieszczącą się pod adresem 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646.

Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

Sponsorami konkursu są Golf Mill Ford, Golf Mill Chevrolet oraz Glenview Luxury Imports.

W Konkursie mogą brać udział wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne.

W Konkursie nie mogą brać udziału:
a) pracownicy oraz współpracownicy Organizatora;
b) inne osoby, które brały udział w organizowaniu Konkursu, w tym jego Sponsorzy;
c) osoby najbliższe wobec osób wymienionych w a) i b) powyżej.

2. Czas trwania Konkursu

Konkurs zostanie zorganizowany i przeprowadzony na antenie Stacji i w jej mediach społecznościowych od dnia 1 maja 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku. Organizator zastrzega sobie możliwość wcześniejszego zakończenia Konkursu lub jego przedłużenia.

3. Nagrody

W każdym tygodniu Konkursu oferowane będą następujące nagrody:
– 1 nagroda pieniężna stanowiącą równowartość zadeklarowanej w zgłoszeniu konkursowym kwoty,
– 4 karty prezentowe o wartości 100 dolarów,
– 5 kart prezentowych o wartości 50 dolarów,
– 10 zestawów nagród rzeczowch o wartości 50-100 dolarów.

Każdy uczestnik Konkursu może wygrać najwyżej jedną nagrodę w Konkursie.

4. Warunki uczestnictwa i przebieg Konkursu

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest uprzednia rejestracja poprzez aplikację telefoniczną stacji, podając imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, markę i model posiadanego samochodu, wysokość miesięcznej spłaty pożyczki na samochód. Do udziału w konkursie kwalifikują się posiadacze pojazdów prywatnych (w tym samochody osobowe i SUV), nie kwalifikują się posiadacze pojazdów komercyjnych (w tym samochody cięzarowe i autobusy).

Konkurs odbywa się w robocze dni tygodnia, od poniedziałku do piątku, dwa razy w programie Mornings with 103.1 FM i dwa razy w programie Afternoons with 103.1 FM. Konkurs ma formę telefoniczną, prowadzący audycje odbierają telefon od słuchaczy. Biorące udział w konkursie osoby muszą udzielić poprawnej odpowiedzi na dwa z najwyżej trzech pytań, następnie wybierają numer koperty od 1-20, w której znajduje się nagroda.

5. Odbiór nagród
Nagrody rzeczowe i karty prezentowe są do odebrania w Stacji pod adresem 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646 od poniedziałku do czwartku w godzinach 8am-4pm. Nagrody pieniężny zostaną przelane na podane konto w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od wygrania nagrody.
Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy uczestnik spełnia warunki określone w Regulaminie Konkursu. W tym celu może żądać od uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych informacji bądź przedłożenia określonych dokumentów, takich jak kopia rachunku miesięcznej spłaty jak również podania danych osobowych.

Rules of the “Auto Installment Auto Repayment” contest

1. General rules
The “Auto Installment Auto Repayment” contest (hereinafter referred to as the Contest) is organized by Alliance Radio, hereinafter referred to as the Organizer, the company that manages WPNA 103.1 FM radio station, hereinafter referred to as the Station, located at 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646.
The founder of the prizes in the Contest is the Organizer.
The sponsors of the Contest are Golf Mill Ford, Golf Mill Chevrolet and Glenview Luxury Imports.
Only adults may participate in the Contest.
The following cannot participate in the Contest:
a) employees and associates of the Organizer;
b) other persons who participated in organizing the Contest, including its Sponsors;
c) immediate family of the persons listed in a) and b) above.
2. Duration of the Contest
The Contest will be conducted on air and the Station’s social media from May 1, 2023 through December 31, 2023. The Organizer reserves the right to end the Contest earlier or extend it.
3. Awards
The following prizes will be offered each week of the Contest:
– 1 cash prize equivalent to the amount declared in the Contest application,
– 4 gift cards worth $100,
– 5 gift cards worth $50,
– 10 sets of non-cash prizes worth $50-100.
Each participant may win at most one prize in the Contest.
4. Conditions of the Contest participation
To participate in the Contest, one must register via the station’s mobile application, providing the name, telephone number, e-mail address, make and model of the car they are paying off, and the amount of the monthly repayment of the car loan. Owners of private vehicles (including cars and SUVs) are eligible to participate in the Contest, owners of commercial vehicles (including trucks and buses) are excluded.
The Contest runs on weekdays, Monday through Friday, twice on Mornings with 103.1 FM and twice on Afternoons with 103.1 FM. The Contest is conducted over the phone, the hosts answer a call from a listener. Participants must answer two of maximum three questions correctly, then select an envelope number from 1-20 containing a prize.
5. Receipt of prizes
Material prizes and gift cards can be picked up at the Station at 6100 N Cicero Ave, Chicago, IL 60646, Monday through Thursday, 8am-4pm. Cash prizes will be credited to the specified account no later than 30 days after winning the prize.
The Organizer reserves the right to verify whether the participant meets the conditions set out in the Contest Regulations. For this purpose, they may require the participant to make certain statements, provide certain information or submit certain documents, such as a copy of the monthly repayment bill, as well as provide personal data.

Current track

Title

Artist